Polityka prywatności

Kim jesteśmy
Adres naszej strony internetowej to: https://pionki.osp.org.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE STOWARZYSZENIA OSP PIONKI
(dla osób kontaktujących się z stowarzyszeniem poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej stowarzyszenia)

Ten dokument (dalej: „Zasady”) zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez stowarzyszenie OSP Pionki. (dalej „stowarzyszenie”). Z poniższego tekstu dowiesz się m.in. dla jakich celów i jak długo stowarzyszenie przetwarza lub będzie przetwarzał Twoje dane osobowe. Dowiesz się, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziesz na https://pionki.osp.org.pl/polityka-prywatnosci/

Administrator, Inspektor Ochrony Danych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest stowarzyszenie z siedzibą w Pionkach:

2. Stowarzyszenie – jako administrator danych – dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Stowarzyszenie gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Stowarzyszenie będzie chciało przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej – zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu. Poniższa tabela przedstawia cele przetwarzania danych. Każdy z poniższych celów został dokładnie oceniony przez Stowarzyszenie pod kątem zgodności z przepisami Rozporządzenia oraz przepisami regulującymi działalność Stowarzyszenia. Przedstawiona poniżej tabela za każdym razem wskazuje cel przetwarzania danych i jego właściwą podstawę prawną. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów.

CelWyjaśnieniePodstawa prawnaDługość okresu przetwarzania danych
Cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danychCelami realizowanymi w ramach tzw. uzasadnionego interesu są: -wszelkie czynności w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane przez Ciebie w formularzu kontaktowym lub udzielania odpowiedzi na Twoje zgłoszenie, – ochrona przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnościąRozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f)– do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym , a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.
– do czasu udzielania odpowiedzi na zgłoszenie, a następnie przez okres 10 lat w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego postępowania

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Stowarzyszenie przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie, podane w formularzu kontaktowym.

Komu Twoje dane mogą być ujawniane?

Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Stowarzyszenia – będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Stowarzyszenie pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W przypadku zgłoszenia, Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez Stowarzyszenie odbiorcom poza strukturą Stowarzyszenia. Zawsze w takiej sytuacji Stowarzyszenie dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Stowarzyszenia, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej). Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania  dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b) podmioty, którym Stowarzyszenie powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Stowarzyszenia,
c) podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,
d) podmioty przetwarzające dane w celu wydawania opinii prawnych lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne.

Realizacja praw

Szczegółowa Informacja o Twoich prawach:
a) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
b) jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Stowarzyszenie są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
c) masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
d) masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
e) masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Stowarzyszenia,
f) masz również prawo do otrzymania od Stowarzyszenia Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora.

W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym lub na zgłoszenie podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji tego celu.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Stowarzyszenie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Stowarzyszenie  nie przetwarza Twoich danych w sposób zautomatyzowany, który może skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.